Сусретање васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ – развијање реалног програма – КЛАДОВО, 14-16. октобра 2022.

By | 12. October 2022.

Програмски одбор:

1.  Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, Савез  удружења  васпитача Србије, Смедерево

2. Марија Шћепановић,  председник, васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац
3. Тијана Боговац, дипломирани педагог, предшколска установа „Чукарица“ Београд
4. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана

5. Гордана  Лазаревић,  дипломирани васпитач, предшколска установа „ Наша радост“ Смедерево

6. Нела Дујић,  мастер васпитач, васпитач, предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
7. Марина Аризановић, васпитач,  координатор за посебне програме и културну и јавну делатност,  предшколска  установа „Вукица Митровић“ , Лесковац

Организациони одбор:  
                                                

Слободанка Радосављевић   председник Управног одбора Савеза  удружења  васпитача Србије

Слађана  Драшковић            председник Скупштине  Савезаудружења  васпитача Србије

Ана  Штерјоска                    секретар Савезаудружења  васпитача Србије

Maрина Гвозденовић            потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије
Далиборка Месар                  потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

План  стручног скупа

ПЕТАК,   14. 10. 2022. до 15:30  – 18:15  Регистрација учесника, Пленарни део, радионице
  16:00 -16:10   *Слободанка  Радосављевић, председник  Управног одбора Сaвеза удружења васпитача Србије *Љиљана Маролт, руководилац  Групе за предшколско васпитање и образовање, министарства просвете, науке и технолошког развоја –поздравна реч

16:10-16:30
Биљана  Којовић, кординатор компоненте 2 пројекта инклузивно ПВО:
ПOДРШКA УНAПРEЂИВAЊУ КВAЛИTETA ПРAКСE КРOЗ ПРOJEКAT ИНКЛУЗИВНO ПРEДШКOЛСКO ВAСПИTAЊE И OБРAЗOВAЊE  уводничар, супервизор   

16:30-16:35
Олга  Спасојевић , директор предшколске установе „Црвенкапа “ Мали Зворник
Предствљање улоге супеирвизора (Прoцeњивaње  праћењем  презентација приказа   дoбрe прaксe –како протиче ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ   кроз; учeњe из искуствa других, рaзмeну искустaвa, oтвoрeнoст у дискусији, пoдршку и пoмoћ у рeшaвaњу  прoблeмa, рaзвиjaњe  нових oднoсa и повратна информације о врeднoсти  размене стручних знања и подршци  професионалном развоју), излагач

16:35-16:40      
Марија Шћепановић, васпитач, председник  Програмског одбора, модератор, излагач
Евалуација  програмског одбора –модератора сесија (осврт на утиске са            предходна три  скупа)
16:40-16:45 Представљање програмских активности,  Далиборка  Месар,   потпредседник Савеза удружења васпитача Србије, излагач
16:45-18:00 Паралелене  радионице: „Принципи развијања реалног програма“ водитељи модератори
18:00- 18: 15 Закључци – модератори, водитељи

СУБОТА  15.10.2022.     ЈЕДАН  ДАН  У  ВРТИЋУ
               
 паралелне  сесије тимова предшколских  установа

сесија:  ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ-
– подршка игри кроз богаћење искустава и равноправно учешће деце и одраслих
Модератор: Марија  Шћепановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:40-10:00 ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ КРОЗ ПРОЦЕС ПРОМЕНА Тим-Предшколска установа
”Игралиште” Земун
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10:30
ИГРЕ СНЕГОМ Тим- Предшколска установа „Весело детињство“ Рашка
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ЖИВОТНО ПРАКТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа „Полетарац“, Баточина
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-13:00 Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор
2.сесија:  ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА
– подршка истраживању деце кроз креирање подстицајне средине
Модератор: Тијана  Боговац

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:40-10:00 ИСТРАЖИВАЊЕ ТОКОМ ЈЕДНОГ ДАНА У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа „Рада Миљковић“,  Деспотовац
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10:30
Откривам и сазнајем током једног дана кроз „ПРОЈЕКАТ  ЕГИПАТ“ Тим-Предшколска установа „Љубица Вребалов“ ,                                               Пожаревац                                                                                      
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 ПАУЗА  
11:10-11:30 ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ У КЊАЖЕВЦУ Тим-Предшколска установа „Бајка“, Књажевац
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-13:00 Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор
3.сесија:  АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ-МОГУЋНОСТ ИЗБОРА
– подршка компетенцијама које дете стиче и развија
Модератор:Мари
на   Аризановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ИГРУ, УЧЕЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ Тим-Предшколска установа ”Чукарица”, Београд
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10;30

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ГРУПИ „ЗВОНЧИЋ“
Тим- Предшколска установа „Бошко Бухa“ Инђија
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10-11:30

ДАН У ВЕСЕЛОМ ВРТИЋУ
Тим-Предшколска установа “Пчелица“, Неготин
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-13:00 Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор
4.сесија:  ОТКРИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ –ПОДРЖАВАЊЕ ИДЕЈА ДЕЦЕ
–подстицање и подршка дечје иницијативе и избора
Модератор:Гордана  Лазаревић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:40-10:00

ЈЕДАН ДАН ИСТРАЖИВАЊА  У ВРТИЋУ  „ЗВОНЧИЋ “
Тим-Предшколска установа “Радосно детињство”,
Нови Сад
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  
10:10-10;30 ИСТРАЖИВАЊЕ -МАЛИ ЉУДИ, ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ ТОКОМ ЈЕДНОГ ДАНА У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа „Лане“, Кучево
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10-11:30
ФИЗИЧКО ОКРУЖЕЊЕ КАО ПОДСТИЦАЈ ДЕЧЈОЈ ИГРИ И ИСТРАЖИВАЊУ Тим-Предшколска установа Чукарица
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-13:00 Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор
5.сесија:  ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП  ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ
– развијање пројеката и тема  смислених деци
Модератор: Нела Дујић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:40-10:00         АУТЕНТИЧНА СИТУАЦИЈА КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗМЕНУ И ИСТРАЖИВАЊЕ Тим-Предшколска установа  „Лане“ Гроцка
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  
10:10-10;30 ПРOJEКAТ “БEБA И JA” КРOЗ JEДAН ДAН У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа „Чукарица“, Београд
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10-11:30

ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА ПЕСАК  ВРЕМЕНА ТОКОМ ЈЕДНОГ ДАНА У ВРТИЋУ
Тим-Предшколска установа „Рада Миљковић“ Деспотовац
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-13:00 Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор

РУЧАК   од 13:00-15:00 сати

НЕДЕЉА 16. 10. 2022.               Паралелене  радионице – евалуација
  09:30-10:30 Реч учесника-утисци са сесије Реч модератора-утисци са сесије Подела Уверења учесницима скупа – медијаториПодела  потврда ауторима/презентаторимаПодела похвалница тимовима предшколских установа
          ПЛЕНАРНО          Завршни део   

10:30-10:40 Извештај супервизора
10:40-10:50 Обједињени извештај организације сусрета – координатори – евалуација
10:50-11:00 Обједињена завршна реч модератора
11:00-11:10 Затварање  скупа, Слободанака Радосављевић, председник Управног одбора, Савез удружења васпитача Србије

У ЗДРАВЉУ И РАДОСТИ
ДО СЛЕДЕЋЕГ СУСРЕТАЊА ВАСПИТАЧА !

ВАШ
САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ