ОДРЖАН КОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК СА АУТОРИМА РАДОВА

By | 18. January 2016.

Дана 11. јануара 2016. одржан је консултативни састанак васпитача –аутора и презентатора радова са члановима Комисије за преглед и одабир радова у Савезу удружења васпитача Србије.
Каком су све предшколске установе у Србији и земљама у окружењу добиле упутство ауторима то је на овом консултативном састанку дошло до појашњења како техничких тако и садржајних елемената који се односе на писања резимеа, ПП презентација, радова и учешћа у дискусији на тему рада.

 • фајл треба именовати као рад-резиме;
 • на резимеу (послати до 05. 02. 2016. у електронској форми) и на раду треба да стоје подаци установе и аутора, број аутора и презентатора, mail, контакт телефон и име овлашћеног лица установе;
 • обим резимеа ( 250 речи) и рада (Рад не треба да прелази 5 страница укључујући слике и табеле) треба да буде као у упутству;
 • Формат – Текст треба да буде откуцан двоструким проредом у Microsoft Word formatu (save: Word 97-2003 Document), на формату A4, font Times New Roman, величина 12. Све странице основног текста морају бити нумерисане. Радови се достављају до 18.03.2016. у електронској форми, Е:mail: vaspitacisrbije@gmail.com;
 • Сва обавештења налазе се на сајту Савеза www.savez-vaspitaca.org.rs;
 • Пожељно је да слике (фотографије) буду оригиналне, обавезно је извршити нумерацију и позивање на слике у тексту. Слике морају да имају јасан опис и не треба да буду претрпане текстом. Фотографије треба приложити у посебном прилогу (save: JPEG image) . Број слика треба да буде од 6 -8;
 • Резиме рада има кратко изложену основну структуру и допринос васпитно-образовном раду, кључни моменти којма желимо да представимо циљ рада;
 • Сваки рад мора да има списак коришћене литаратуре наведене у једном стилу. Цитирана литература се наводи на крају рада азбучним редом;
 • ПП презентацију не треба читати све већ само истаћи циљеве и говорити о процесу кроз који сте прошли у току стварања рад уз пратеће слике или филм или сл. ;
 • Дужина излагања рада је 20 минута, а после се води разговор – дискусија на тему рада за шта се треба припремити , а на основу Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015) који се односе на стручне скупове
  И према томе стручни скупoви су:
  1. конгрес као организациони облик научног, односно стручног карактера,
  2. конференција као организациони облик са одређеном широм темом, која почиње уводним пленарним излагањем, радом у мањим групама о подтемама и сумирањем и закључивањем у пленарном саставу;
 • Најделотворније је да се при писању рада прате Стандарди квалитета рада ПУ;

11.01.2016.

Комисија за преглед и одабир радова