СКУПШТИНА, 2023.ГОД.

By | 20. April 2023.

          На  основу  члана 13. Статута,  заказујем 20 редовну Скупштину  за  21. 04. 2023. (петак) са  почетком  у  16:00 сати   у конгресној  сали хотела „ЂЕРДАП“  КЛАДОВО.

           XX Скупштина 

Савеза  удружења васпитача Србије

                                              
                                                       КЛАДОВО, 2023.

   ДНЕВНИ  РЕД:

 1. Избор  радног  председништва  (председавајућег, члана и записничара),
 2. Избор  верификационе  комисије, 
 3. Верификовање нових члана Управног одбора
 4. Разматрање  извештаја о раду  Надзорног  одбора  са финансијским извештајем  и  доношење  одлуке,
 5. Разматрање извештаја о  раду  Суда  части  и  доношење  одлуке,
 6. Разматрање  извештаја  о  учешћу представника Савеза у Нацоналном  

            просветном  савету и доношење одлуке,

 • Разматрање  реализације дела Стратегије развоја   Савеза (извештаја  о  раду  Управног одбора  Савеза) и  доношење  одлуке,
 • Разматрање плана рада за наредни период и  доношење  одлуке,
 • Разно

Штампани материјали: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

  10.04.2023.                                                                     председник Скупштине
                                                                                          Слађана  Драшковић

                               ПЛАН ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД април 2023-2024.

У наредном периоду предстоји нам:

 • Израда плана комуникације унутар Савеза
 • Континуирани рад на статусу професије васпитач и статусу предшколске делатности  јер је предшколство прва карика  и  део васпитно-образовног система  Републике Србије
 • Наставак започетог  рада  на изменама  и допунама  Статута   свих законских и подзаконских докумената који се односе на предшколску делатност и рад струковних удружења.
 • Унапређивати квалитативно и квантитативно  реорганизовање  организационе  структуре  кадрова у Савезу, а ради унапређивања корпоратиовног управљања.
 •  Предстоји нам планирање, иновирање и реализација стручних скупова и богаћење садржаја како главних у сесијама тако и пратећих.
 • Осмислити ефикасно и правовремено, редовно, објективно и квалитетно информисање  Управног одбора  о циљевима и спровођењу  Стратегије  Савеза и о томе обавештавати све васпитаче на удружењима и на Васпитно-образовним већима.
 • Посебну пажњу ћемо посветити квалитетној реорганизацији  иницијалног образовања васпитача и у складу са тим утицати на мењање и прилагођавање студијских програма иницијалног образовања стручњака који непосредно раде са децом у вртићу:
 • Ради развоја, унапређење  и усклађеностии  иницијалног  образовања васпитача и  усмерења  ка потребама савременог предшколског васпитања и образовања и детета данас.
 • Ради   одговора на захтеве образовања васпитача за 21. век, ослањајући се на научна сазнања из области психологије, педагогије и методичких  дисциплина.
 • Радиостваривања циљ програма иницијалног образовања васпитача  у коме треба треба  бити грађење професионалног идентитета  рефлексивних практичара који  преиспитују и истражују своју праксу.

Савез има циљ да пружи шансу васпитачима  ствараоцима  да се  представе и покажу  на нашим скуповима, да су   направили искорак у својој васпитно-образовној пракси, да се издвајају у својој професији изузетним резултатима, богатством својих  посебних талената и постигнућа.

Један од већих послова у овој години је организација и реализација 3.Конгреса СРПУС,  а циљ нам је: Унапређивање компетенција васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних  сарадника и сарадника у остваривању квалитетне васпитно образовне  праксе кроз сагледавање постојећег стања из угла грађења реалног програма кроз виђење детета ’’сада и овде’’, развојности установе кроз подршку добробити детета, грађења културе заједнице учења и културе живљења вртића и заједнице, подршке  рефлексивности и образовних политика и система предшколског васпитања и образовања.

Приоритетна област на Конгресу биће : Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу).

Један од главних задатака нам је проширење  свести у удружењима о потреби удруживања, сарадња са партнерима (МПНТР, ЗУОВ, Филозофски факултети,  Високе школе за образовање васпитача). Свaкa oсoбa унутaр Сaвeзa  треба да игрa oдрeђeну улoгу у стрaтeгиjскoм упрaвљaњу и да се  нoси  сa прoблeмимa и изaзoвимa, штo ће дoпринети усклaђивaњу  интeрeсa окружних удружeњa.

            Други задатак нов по саджају је организација летње образовно- рекреативног кампа за васпитаче
Требало би да буде 60 васпитача или 30 (зависи од средстава која  обезбедимо) у периоду од 26-30, јуна 2023.

Шта би били садржаји?

Уметничко изражавање- Инспирације за вајање, да тродимензионализују свој уметнички доживљај, да се остваре  креативне   могућности  васпитача, да науче како се ваја.

11.03.2023.                                                       Сободанка Радосављевић,
                                                                                    председник Управног одбора

Извештај о реализацији дела Стратегије развоја Савез удружења васпитача Србије

На основу СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА САВЕЗАпратили смо  акциони планза реализацију са роковима.

Активности Савеза су биле  усмерене  на  стварање културе удруживања и учења заснованом на искуству, знању, умењу, вештини и унапређењу способности и постигнућа практичара, уз  залагање за стварање бољих услова за рад као и лични и професионални развој сваког  васпитача практичара понаособ.       

Практично, били смо посвећени темама које су пратиле „Године узлета“

У протеклом периоду који је имао кадровске промене како у Управном тако и у Извршном одбору, уочавао се мало другачији приступ стварности али није недостајао раст угледа стечен радом и јединством као снагом Савеза, перманаентно уношење иновација и искустава  у стварању  разноврсних  садржаја  програма.Оно што је остало, а оцењујемо као добро  је тимски рад у Савезу.
            Без обзира на успешност реализације и организације стручних конференција  и сусретања васпитача, мишљења смо да систем информисања треба још унапређивати, а то је одговорност свих нас- чланова свих органа и учесника стручних скупова. Још нешто на чему треба радити је упознавање, информисање укључивање васпитача који нису чланови удружења –шта је то чиме се баве струковна удружења и Савез као организација која окупља сва удружења у Републици Србији.  

На основу реализована четири стручна скупа у прошлој години, и бесплатних семинара за преко 500 васпитача, можемо с правом да кажемо да у Савезу постоји посебна посвећеност у свим органима : Управном одбору, Извршном одбору, Савету Савеза, програмском одбору, Надзорном одбору, Суду части и тиму за реорганизовање и иновирање аката Савеза.

Као и сви други , и ми у Савезу, морамо да констатујемо да је велики утицај политике на нашу делатност и то се неповољно одражава на руководећи и стручни кадар у предшколским установама- Оваква ситуација има утицаја и на локалне самоуправе те се недостатак средстава неповољно одражава на све нас као и неразумевање потребе за перманантним стручним усавршавањем.  

Кooрдинација  рaда на релацији Савез/ струкoвна  удружeњa настављена је као и пре епидемије организацијом окружних стручних сусрета  струковних удружења и међусобном  комуникацијом  идејама   унутар  самих  удружења.

Савез зajeднички oбaвљa и  послове са неким удружењима пoвeрeних струкoвним  удружeњима, а  у склaду са  потребама заинтересованих удружења и Стaтутoм Савеза.

На стручним скуповима  oмoгућавали   смо    прeиспитивaњe зaступљeнoсти кључних димeнзиja квaлитeтa прaксe и  давали прилику  дa сe прaксa рeфлeктуje крoз призму основа програма „Године узлета“ сагледавши  отпоре, разумевање и примену нoвe прoгрaмскe кoнцeпциje .

На скуповима је било обиље разноликости приступа грађењу квалитета васпитно-образовне праксе што представља истраживачки процес, заједничко промишљање и делање учесника васпитног процеса, покушаје, отвореност за промене након преиспитивања вредности које доминирају васпитним процесом и у складу са тим, унапређење компетенција  васпитача.

Један од квалитета стручних конференција је подржавајућа атмосфера, отвореност за учење и размену, мотивисаност  да се дели искуство и сазнања из сопствене праксе и што је у дискусијама прихваћена улога критичког пријатеља. Постигли смо завидни ниво оснажености васпитача за дискусијом и изношењем свог мишљења без устезања као и завидни број аутора  који  бележе и шаљу своје стручна искуства у радовима за скупове.

Све ово чини добру платформу за нове идеје кроз неговање сарадничких односа.

11. 03. 2023.                                                                    Слободанка Радосављевић
                                                                                           председник управог одбора

Извештај о раду НПСа      На основу члана 32. става 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), Национални просветни савет подноси Влади Републике Србије и Министарству просвете Републике Србије:
 Извештај о раду Националног просветног савета за период септембар 2022.  фебруар 2023. године.
        Током периода од септембра 2022. до фебруара 2023. године Национални просветни савет је делатност остваривао како на редовним седницама тако и кроз друге организационе облике, формирањем радних група, делегирањем чланова Савета у одређене радне групе Министарства провете, међуресорне радне групе као и кроз учешће на различитим скуповима у организацији Министарства.
        Национални просветни савет је у извештајном периоду, одржао петредовних, три ванредне седнице, три тематске седнице као и четири састанка радних група Националног просветног савета. Све седнице и састанци су одржани електронски због епидемиолошке ситуације.
Акценат у раду НПС у претходном периоду био је на изменама Програма у Основном и Средњем образовању.

            7.03.2023. године  одржан се састанак Консултативне радне групе за разматрање потенцијала НТЦ система учења у развијању програма васпитно-образовног рада у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања. Састанку су присуствовали: представници Владе РС, МП, УФ у Београду, Филозофског факултета у Београду и Новом Саду, ЗУОВа, УНИЦЕФа, НПСа. 

На састанку се разговарало о могућностима имплементације НТЦа у Програм. Отворена су питања о могућностима и разликама, тако да је закључак након састанка је да се мања група, коју накнадно одреде, бави даље овом темом.

О сваком следећем кораку ћу вас обавестити.                                                                                                 Љиљана Драгутиновић  

ИЗВЕШТАЈ СУДА ЧАСТИ

Дана 08.03.2023. одржан је састанак Суда части са следећим дневним редом:

1.Конституисање суда части;

2.Упознавање са документациујом;

3.Договор око извештаја о раду Суда части;

4. Разно;

            Састанку присутни: Јелена Кујунџић (београдски округ), Снежана Трифуновић (моравички округ), Снежана Никодијевић (поморавски округ).

 1. Предложено је и усвојено да председник Суда части буде Јелена Кујунџић, а за чланове су предложене и усвојено је да буду Снежана Никодијевић и Снежана Трифуновић.
 2. Чланови Суда части упознати су Правилником о раду Суда части, етичким кодексом васпитача и правилима понашања васпитача у органима савеза и на стручним скуповима. Дата је слобода да се преуреди или допуни правилник о раду Суда части који је састављен маја 2005.
 3. Чланови Суда части су донели одлуку да се извештај о раду Суда части ради једном годишње (као и до сада) и у ванредним ситуацијама које то буду захтевале. На основу консултације чланова закључује се да до данашњег дана није било никаквих одступања од свих правилника о раду Суда части.
 4. У дискусији о побољшању статуса васпитача којој је присуствовала и Слободанка Радосављевић-председник УО договориле смо се да узмемо учешће у Трећем Конгресу СРПУС-а који је заказан
  за 17-18.6.2023. у Београду на Филозофском факултету. Сесије на којима заузимамо учешће су „Култура живљења-вртић и заједница„ и „Образовна политика и систем ПВО-а“.

ДАТУМ: 08.03.2023.                                                           Председница Суда части
                                                                                                Јелена Кујунџић

                                                                                               Члан

                                                                                                Снежана Трифуновић

                                                                                                Члан

                                                                                                  Снежана Никодијевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

одржан дана 07.03.2023.год.у просторијама Савеза

Дневни ред :

1.Конституисање Надзорног одбора

2.Разматрање пословања Савеза удружења васпитача Србије за 2022.год.

3.Сачињавање извештаја о раду Савеза

4.Разно

На састанку који је одржан, наведеног  датума, конституисан је  Надзорни одбор коме није присуствовао један  члан оправдано одсутан-Снежана Стефановић која је контактирана телефонски у току рада.Један члан Надзорног одбора је остао из  ранијег сазива НО СУВС-а, а сва три члана су верификована на СкупштиниСУВС-а 2022.

Чланови НО СУВС-а, постигли су договор да председник НО СУВС-а буде Оливера Дишић.

Надзорни одбор је разматрао  финансијски извештај о пословању СУВС-а за период од 01.01. до 31.12.2022.год. Прегледана је  документација о раду УО СУВС-а  као и целокупна документација за претходни период.

Увидом у комплетно пословање УО СУВС-а , НО је утврдио следеће :

 • Да је СУВС, радну 2022.годину завршио позитвним салдом, на основу увида у финансијски извештај, ( стање по текућем рачуну износи  2.471118.15 дин.) , од тога је на динарском текућем рачуну 2.406778,54.  девизном текућем рачуну 64.339
 • Да су финансијска  средства коришћена у складу са одлукама Управног одбора СУВС-а.
 • Да се СУВС придржавао свих прописа и да је на време извршавао своје обавезе.
 • Увидом у финансијско пословање, извештаје  о уплатама чланарина свих удружења СУВС-а, констатовали смо да су сви на време извршавали своју обавезу према Савезу.
 • Увидом у књигу одлука УО СУВС-а, трошковника и сл.НО је утврдио да је УО СУВС-а радио у складу са законским документима.

На основу разговора са председницом УО СУВС-а, г-ђом Слободанком Радосављевић, за сваку је похвалу ажурност уплате чланарина свих удружења васпитача на територији Србије.

У Смедереву,                                                                          Чланови НО СУВС-а :

07.03.2023.год.                                        1.Оливера Дишић (Председник НО СУВС-а)

                                                                 _______________________________________

                                                                  2.Татјана Недељковић( Члан НО СУВС-а)

                                                                   ______________________________________

                                                                  3.Снежана Стефановић ( Члан НО СУВС-а)

                                                                 _______________________________________