Семинар “Сложни у различитостима” у Бујановачкој Бањи

By | 6. October 2009.

У  организацији  Савеза  удружења васпитача  Србије захваљујући  подршци  Координационог телa Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, одржан  je семинар   под  називом :

„СЛОЖНИ У  РАЗЛИЧИТОСТИМА“

Образовање за превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање интеркултуралности на предшколском узрасту – ка демократији  и грађанском друштву, у реализацији  тренера  ЦИП-а – центра за интерактивну педагогију  Београд. Тренинг  се одржао у Бујановачкој Бањи.

Период  реализације пројекта je oктобар, 2009. – април,  2010.

Укупна  вредност пројекта  је 577 930,00 динара,  од  чега  је  478 420,00 динара  je  обезбедило Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа , a   99 510,00 динара  суфинансирале су предшколске установе  Прешева, Бујановца и Медвеђе.

Непосредни  корисници

* 110 васпитача члановa  удружења ( српске, црногорске  и   албанске националности ), из општинa на југу Србије  – (Прешево, Бујановац и Медвеђа ), 55  у првој фази, а 55 у другој, су kључни људи, стручњаци,  васпитачи  који су одговорни  за атмосферу у предшколству и непосредни  контакт са  децом у процесу  преношења  и селекције  културних норми и  вредности, и који на тај  начин утичу на децу  својим  индиректним  и отвореним ставовима према “другима” и стварности .

Око 3000 деце  ( српске, албанске, ромске и црногорске    националности),

– 1 500 деце  у првој фази, узраста од 3 до 7 година с обзиром да су још увек у процесу социјализације,отворени за учење и у могућности да утичу на своје вршњаке и одрасле.
* Приближно 2 000 породица. Приближно 1 000 породица у  опрвој  фази.
Пројектом је замишљено да се васпитачи  чланови  удружења, различитог етницитета,  кроз специфичан тренинг, а касније и кроз непосредан рад са децом и родитељима:
* оснаже се за конструктивну међусобну комуникацију у циљу  промовисања духа толеранције, разумевања и сарадње између удружења васпитача са Југа Србије, као и деце и родитеља  из различитих етничких заједница,
*  kреираjу климу у предшколским институцијама у којој ће се сва деца и њихове породице осећати сигурно и прихваћено, у којој ће се на различитости гледати као на нешто што обогаћује и у којој ће се подстицати конструктивни приступ друштвеним разликама ,
* унапређуjу сарадњу између два удружења васпитача са југа Србије, креирajу условe за њихово заједничко ангажовање на заштиту дечијих права и промоцију вредности суживота у етнички мешовитим срединама.
* Повећаjу осетљивости код одраслих који раде у домену образовања за образовне потребе деце из различитих етничких група,
* Повећаjу осетљивости за различитост, развијање толеранције и уважавања код деце и одраслих,
* Стичу конкретнa знања и вештинe за рад са децом на проблемима уважавања различитости и међусобног поштовања ,
* Подстичу активног приступа проблему различитости: упознавање других група/култура у локалној заједници,
* Јачаjу везe између породице и образовне установе, као и између породица различитог етницитета, увођење искустава деце, породица и њихових заједница у образовни систем,
*  Уводе праксу критичког размишњања, тако да деца могу да разумеју погрешне ставове, стереотипе и предрасуде који их окружују,
* Подстичу асертивности без агресије, у ситуацијама препознавања предрасуда, неправде и насиља које се односи  било према њима, било према другима,
* Изграђуjу заједнице у којој се негују солидарност и интеркултуралне вредности.

Координатор са предшколским установама  просветни саветник

за јабланички и пчињски округ  г- Марина  Илић, просветни саветник, ШУ Ниш,   као  стручна  подршка удужењима  – Савезу удружења васпитача Србије .