ДОГОВОР СА ПОМОЋНИКОМ МИНИСТРА

By | 12. June 2013.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

Предмет:  Записник са састанка представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, представника струковних удружења у области предшколског васпитања и представника Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије

Састанак је инициран од стране Богољуба Лазаревића, руководиоца групе за послове предшколског васпитања и образовања, а на основу претходног договора са мр Љубишом Антонијевићем, помоћником министра просвете, науке и технолошког развоја. Састанак је одржан 07.06.2013.  год. у просторијама Министарства, ул. Немањина 24 – 26, спрат VI, канцеларија бр. 21 са почетком у 9,00 часова.

Састанку су присуствовали: мр Љубиша Антонијевић, помоћник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Богољуб Лазаревић, руководилац групе за послове предшколског васпитања и образовања,  Јованка Богданов и Љиљана Маролт, саветнице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Др Небојша Цветковић, председник Актива директора предшколскиих установа Србије,  спец. Драгана Чикош, председница Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, Слободанка Радосављевић, председница Савеза удружења васпитача Србије, Радмила Петровић, потпредседница Савеза удружења  васпитача Србије, Љиљана Драгутиновић, потпредседница Савеза удружења васпитача Србије, Јадранка Спасић, председница Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Љиљана Киковић, председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије и Милијана Миленковић, представница Самосталног синдиката градова Србије.

Састанак је отворио помоћник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, мр Љубиша Антонијевић, који је указао на потребу тешње сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја и струковних удружења у области предшколског васпитања и образовања.

За дневни ред планиране су следеће тачке:

  1. Примена Уредбе о коефицијентима за делатност предшколског васпитања и образовања
  2. Израда документа ”Основе програма предшколског васпитања и образовања”
  3. Разно

1. Примена Уредбе о коефицијентима за делатност предшколског васпитања и образовања.

Председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије, Љиљана Киковић, указала је  на бројне проблеме који су пратили доношење Уредбе о коефицијентима за делатност предшколског васпитања и образовања, а касније, и њене примене у пракси:

  • изостала је системска подршка бивших представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
  • као полазиште планирано је да се узму коефицијенти запослених у предшколским установама на нивоу Београда – овај корак би подразумевао велика финансијска издвајања, па се одустало од овог предлога;
  • представници синдиката су углавном били запослени у предшколским установама који не реализују васпитно – образовни рад, што је додатно отежавало доношење уредбе која би задовољила све структуре запослених у предшколским у становама;
  • уредбом нису били дефинисани сви профили запослених у предшколским установама;
  • на нивоу локала постојали су лоши односи на релацији локална самоуправа – предшколска установа, а честа појава је била и недостатак финансијских средстава;
  • звања у  уредби нису била усклађена са Болоњом;
  • већина предшколских установа је имала проблема у примени уредбе. Наведени су само неки од проблема – превисока цена рада које локалне самоуправе нису могле да испоштују, у великом броју предшколских установа васпитачима који реализују ППП исплаћује се 75% од загарантованог личног дохотка, запосленима у Крушевцу и Новом Пазару су исплаћене тек фебруарске плате.

Љиљана Киковић је изнела мишљење да се мора задржати однос 1:3 када су у питању исплате запослених у предшколству. Констатовала је да има 4.000 васпитача који имају завршену високу школу струковних студија, и да ће представници синдиката израчунати колико је неопходно да се повећају издвајања за личне дохотке запослених у предшколским установама. О томе ће обавестити представнике Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Мр Љубиша Антонијевић, помоћник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, замолио је  присутне да изнесу конкретне предлоге везана за измену Уредбе о коефицијентима за делатност предшколског васпитања и образовања.

Богољуб Лазаревић,  руководилац групе за послове предшколског васпитања и образовања, предложио је да се за васпитаче који имају завршену високу школу струковних студија, предложи коефицијент  16,10. Што се тиче додатака, који су предложени уредбом, треба размислити о томе да ли предвидети додатке за запослене који не обављају руководеће функције, ко би био обухваћен тим додацима, и који би то био адекватан проценат. Указано је и на огромну одговорност директора у вођењу предшколских установа и чињеницу да није исто бити директор предшколске установе која у свом саставу има мање од 20 васпитних група у односу на предшколску установу која броји сто и више васпитних група.

Сви присутни су се сложили да због одговорности и сложености посла, директор има додатак на плату, али и да тај додатак не може да буде већи од 20%, без обзира на величину предшколске установе (у току расправе указано је на озбиљне проблеме у раду  ПУ ”Радосно детињство” у Новом Саду).

Јадранка Спасић, председница Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, указала је да у предшколским установама раде и нутриционисти који имају VI степен стручне спреме, али да они уредбом нису препознати. Мишљења је да запослени који не обављају руководеће функције, не треба да имају додатке –  потребно је само испоштовати предвиђене нормативе.

Драгана Чикош, председница Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, сложила се са предлогом Богољуба Лазаревића, да се мора направити разлика у коефицијентима  између васпитача који имају завршену високу школу струковних студија и васпитача који имају VI степен стручне спреме. Када су у питању стручни сарадници и сарадници,  Драгана Чикош је указала да се са повећањем броја деце и васпитних група, повећава  и обим послова стручних сарадника, те је дала предлог да стручни сарадници имају одговарајући додатак – 3% (до 50 васпитних група), односно 5% (преко 50 васпитних група).

Слободанка Радосављевић, председница Савеза удружења васпитача Србије, истакла је да нам у првом плану увек морају бити деца као и да приликом разматрања коефицијената морамо бити реални у својим захтевима.

Дискусију по овој тачки дневног реда завршио је Богољуб Лазаревић, предлогом да сви присутни, када се сачини записник, још једном дефинишу своје захтеве, као и да се настави са међусобном комуникацијом путем мејла. Предлог је једногласно прихваћен.

2. Израда документа ”Основе програма предшколског васпитања и образовања”

Дискусију по овој тачки дневног реда отворила је Љиљана Маролт, саветница Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Указала је да је нацрт документа ”Основе програма предшколског васпитања и образовања” настао у оквиру ИМПРЕС пројекта уз сталне преписке и консултације са представницима Завода за унапређивање образовања и васпитања (одржано је 11 састанака). Истакла је да је израда наведеног документа била под ингеренцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Представници радних група су дали свој допринос у изради документа. Примењен је и упитник за васпитаче чијом анализом се дошло до података који указују на предности и мане досадашњих Основа програма предшколског васпитања и образовања. На основу добијених података дати су и предлози за израду јединствених Основа програма предшколског васпитања  и образовања.

Јованка Богданов, саветница Министарства просвете, науке и технолошког развоја, још једном је истакла да је циљ да се кроз пројекат ИМПРЕС добију нове Основе програма предшколског васпитања и образовања. Подсетила је присутне колико су запослени у предшколским установама,  учествујући на бројним стручним скуповима, имали прилике да својим сугестијама и предлозима учествују у изради наведеног докумета.

Љиљана Маролт је истакла да радна група Завода за унапређивање образовања и васпитања није прихватила документ у датом облику и да је дала стручно мишљење о радној верзији нацрта документа ”Основе програма предшколског васпитања и образовања”, на који је Др Лидија Мишкељин, кључни експерт ИМПРЕС пројекта,  дала одговор. Љиљана Маролт је поделила штампани материјал представницима струковних удружења (нацрт ”Основа програма предшколског васпитања и образовања” – радна верзија, стручно мишљење о радној верзији нацрта документа ”Основе програма предшколског васпитања и образовања”, као и одговор на стручно мишљење о радној верзији нацрта документа ”Основе програма предшколског васпитања и образовања”). Напоменуто је да ће сви учесници састанка добити наведени материјал и у електронској форми.

Богољуб Лазаревић је истакао да је упућен захтев Заводу за унапређивање образовања и васпитања  – да се у радној групи нађу представници струковних удружења.

Драгана Чикош је предложила да се наведени материјал што пре достави представницима струковних удружења у електронској форми, како би се, у што краћем року, могло прибавити мишљење базе о наведеним  документима. Предложено је да се за двадесетак дана  организује састанак председница струковних удружења и саветница Министарства просвете, науке и технолошког развоја, како би се заузео јединствен став о нацрту ”Основа програма предшколског васпитања и образовања”, са којим би се изашло и пред радну групу Завода за унапређивање образовња и васпитања. Предлог је једногласно прихваћен.

3. Разно

Богољуб Лазаревић је предложио да се радни састанци, у овом саставу, одржавају чешће и да се на њима разматрају сва битна питања из области предшколсколског васпитања и образовања. Једна од тема је и стратегија образовања – треба видети које кораке треба реализовати у наредном периоду и на основу њих начинити акционе планове. Указано је да постоји подршка УНИЦЕФ – а, као  и других мањих организација, који могу подржати улагање у рано образовање. Треба настојати повезати струковна удружења, како би се аплицирало ка различитим фондовима. Министарство просвете, науке и технолошког развоја пружило би стручну подршку.

Састанак је завршен договором да се из базе прикупе предлози и сугестије на нацрт документа ”Основе програма предшколског васпитања и образовања”.  Нови састанак  планиран је за двадесетак дана.

Дана:  07.06.2013.год.

Извештај сачинила

Драгана Чикош