СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА КАО ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА СРБИЈЕ

By | 3. July 2023.

Слободанка Радосављевић
председник Управног одбора
Савез удружења васпитача Србије

После одржана два конгреса  у фокусу стручних радника предшколских установа у Репубици Србији и даље остаје: СТАТУС ДЕЛАТНОСТИ, СТАТУС  СТРУЧНИХ РАДНИКА И СТАТУС СТРУКОВНИХ  УДРУЖЕЊА.

СТАТУС  ДЕЛАТНОСТИ –
Предшколско васпитање и образовање је језгро, темељ образовног система!

  •   После скоро 5 година примене Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ и  ширења мреже ПУ –  поштујући  Права  деце и породице  –  усклађивањем са потребама деце, родитеља   и локалне заједнице, требало је да се прати и  поштовање  законске одредбе у вези величине предшколске установе  и величина и структура васпитних група што нам остаје задатак надаље.
  • Струковна удружења указују на то да се и даље треба  одговорно бавити подршком добробити детета грађењем  реалног програма кроз виђење детета, Процесом промене културе  и структуре установе – трансформацијом културе установе, подршци добробити детета као путоказа ка развијању компетентности практичара у оквирима властите праксе и образовним политикама  у систему предшколског васпитања и образовања.
  • У партнерству релевантних субјеката у области предшколског васпитања и образовања, а у циљу очувања и заштите здравља, подршке добробити деце и породица, као и подршке повезивању и професионалном развоју запослених у предшколским установама   следило је умрежавање и заједничко деловање струковних удружења медицинских сестара-васпитача, васпитача, стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, aкадемске заједнице (Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду), УНИЦЕФ-а, Mинистарства просвете и уз подршку пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање, деловали смо здружено усмеривши снаге у истом смеру.

У времену здравствене епидемије струковна удружења су следила оперативни план и приоритет  Министарства просвете помно пратећи   важне информације за родитеље и васпитаче у вези са Ковидом 19, давањем акцента Учењу и професионалном оснаживању у дигиталном контексту, учешћем на линку Оснажимо се-повежимо се, богаћењем Ризнице инспиративне праксе – филмовима са претходних пројеката и материјалима са стручних сусрета , те разноврсним  игровним материјалима под називом Хајде да се играмо – намењено деци и родитељима.

СТАТУС  СТРУЧНИХ РАДНИКА

Разматрајући статус стручних радника у предшколству, СРПУС и даље указује и на то да, поред осталог, иницијално образовање васпитача не обезбеђује   одговарајуће програме на којима треба да се заснива пракса и неопходно је да се започето усклађивање програма настави да би будући васпитач  могао да одговори на потребе друштва-односно породице и деце Потребно нам је  квалитетније иницијално образовање у смислу савременијих програма  за  стручне компетенције васпитача, јер програми по којима се васпитачи образују на високим школама и учитељским факултетима , не одговарају  у потпуности потребама  васпитно-образовног процеса у предшколским установама  који  треба да прате живот и савремене тенденције  друштва и педагошке науке. Практичари у предшколским  установама имају увиде у несналажљивост приправника који нису довољно  припремљени за рад са децом .

Посебну пажњу треба посветити профилу смера, степену стручне спреме и врсти средњег образовања из кога долазе будући студенти и ради одабира што адекватнијег  стручног кадра неопходно је на самом почетку пријаве на студијскр програме, радити тест типа личности. СРПУС се залаже да само ученици са завршеном гимназијом, средњом уметничком и медицинском    школом треба да уписују  високе школе и факултете за образовање васпитача смера за васпитаче деце предшколског узраста, васпитаче деце јасленог узраста и струковна медицинска сестра. Иницијално образовање васпитача мора да се заснива на разумевању стварне природе васпитно-образовне праксе и струке васпитача.

Процесу промена у циљу усклађености садржаја и исхода на кључним предметима студијских програма за васпитаче са Стандардима компетенција за професију васпитача и важећом законском и подзаконском регулативом се приступило недавно са ентузијазмом, као и спремношћу да учимо, мењамо, развијамо и градимо услове за добробит све деце. Очекујемо да ће овај вид подршке реформи иницијалног образовања васпитача коју пружа Министарство дати још позитивније одговоре на потребе праксе и промене у систему предшколског васпитања и образовања, као и образовном систему у целини.

СРПУС се захваљује Министарству и експертима Филозофског факултета на разумевању и за пружање подршке  унапређивању иницијалног образовања васпитача.

Струковна удружења, ради побољшања статуса стручног кадра,  посвећују вредну пажњу професионалном усавршавању  кроз акредитоване  програме,  стручне скупове, студијска путовања, кампове и сл. са циљем

  • Проширивања  и продубљивања  сарадње  удружења са колегама из других  установа ради размене искустава  на  основама  заједничког учења, промена и развоја,  истраживања   и  неговање  међусобнoг   разумевања  као  и  зближавања  васпитача  Србије  у Савезе.
  • Испуњавања личности васпитача у откривању  себе,  новог задовољства, овладавање искуствима и  откривање нових квалитета живота  као извора целоживотног учења – пролажење кроз процес –ЖИВОТ ЈЕ ПРОМЕНА!
  • Подржавања учесника да унапређују праксу у области игара путем рефлексије у заједништву са другим актерима васпитно – образовног процеса у вртићу, за креирање подстицајне средине за игре у природи у заједништву са породицом и локалном заједницом. Подржавањем  учесника за креирање стратегије за унапређивање праксе игара, стицања знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних, традиционалних техника рада са природним материјалима кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима и сл.
  • Овом приликом указујемо на неадекватан друштвени статус васпитача и  статус делатности предшколског васпитања и образовања.

Нажалост, у предшколским установама стручни радници као струка се помало деле на практичаре, односно, васпитаче и на стручне сараднике, који имају чини се бољи статус у друштву. Васпитачима се понекад обраћају стручни сарадници превише захтевно, са недовољно поштовања и са неразумевањем посла који они обављају не ценећи стручност и фундаменталност одговорности  рада са децом.

Васпитаче  би требало чути када  говоре о проблемима на послу, како изгледа један дан у вртићу. Овим желим да укажем, да освестимо  то колико је важна особа која са децом проводи шест сати дневно, у условима који, често, нису баш адекватни,  најчешће са великим  бројем  деце у групама. Наша мисија је  да практичари и стручни сарадници као подршка   више уважавају једни друге на темељима праксе и неопходног заједништва. Желимо, да уважавање сваког појединца, дијалог и толеранција буду базични принципи, а не изузетак.

Образовна политика у нашој земљи мора да се мења, да се непрестално унапређује, осавремењава. Иако у институцијама постоје стручњаци који се труде да унапреде постојеће стање, искораци морају да буду много већи. Неопходна је политичка решеност за оснаживање васпитне функције у образовном систему с посебним освртом на базично, на предшколско васпитање и образовање.

Потребно је промовисати  васпитачки и педагошки позив и то је један вид улагања  у стручни кадар. Уколико сада не улажемо у будућност, неће имати ко да васпитава нити образује будуће стручњаке, а самим тим неће бити ни компетентних васпитача.За сада је развојна димензија, улагање у унапређивање компетенција и стимулисање запослених и будућих стручњака за предшколство, практично веома мало.Искораци морају да буду већи.

Наш пут је унапређивање наших   компетенција, веће улагање у васпитање и образовање,  да препознамо  снагу и вољу и посвећеност за ангажовање и на ширем друштвеном плану…

Ово је речено из најбоље намере, јер ћутање је терет, а реаговање  професионална одговорност.

Управо је конгрес место где треба говорити отворено о свему што смо запазили, имамо дилему и не знамо, а желели бисмо да знамо, да буде другачије  и сл.

СТАТУС  СТРУКОВНИХ  УДРУЖЕЊА

Значај удружења и удруживања у предшколском васпитању и образовању са аспекта делатности коју обављамо, те планирање и реализација стручних скупова и вођење просветне политике, праћење, анализирање и унапређење делатности у којој удружење делује је од великог значај за професију васпитач и за делатност.

Васпитач је личност која се  обрадује сваком новом увиду о детету. Радује се дечјим успесима. Васпитач зрачи нечим дечјим. На лицу и у души васпитача крије се дете -то је збиља, то је суштина професије васпитач…

У васпитачком крилу су смештене  испричане приче о детињству, смех и понека сузица . Сваки наратив има неку фину структуру, неку префињену композицију  специфичног детињства која изазива асоцијације, сећања, подстиче на једно размишљање и на разговор са самим собом … тад почињемо да схватамо да је дете једна  велика  тајна, божанска тајна …
           Онај који је на почетку и почне да се бави истраживањем своје праксе у  непрегледном простору детињства, трага за детињством, а то је и  трагање за сопственим идентитеом да постане  то што јесте или оно што треба да буде, а још није.
          Можда је довољно да свако од нас на свој начин покуша да мења себе и своје окружење пa ће тиме и мењати свет.

Деци и нама је потребна  љубав, сарадња и емпатија.  Деца од нас одраслих уче како би требало да се понашају, да мењају  свест, ставове, систем вредности, а нама је потребна изградња потпуно новог система вредности.

И да завршим Кинеском изреком:

 И највеће дрво почиње из малог семена.

И највећа кула почиње из груде земље.

И најдужи пут почиње првим кораком. (КЊИГА ПУТА И ВРЛИНЕ, Lao Tzu – Tao Te Ching)

 И додајмо  ….
И најбољи човек почиње дететом и игром у вртићу!