ПОЗИВНО ПИСМО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Кладово-хотел „ Ђердап“ од 18.04. до 21.04. 2024. год „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ “

By | 17. December 2023.
Доставља-ње радова    Приказ рада са резимеом   се доставља на српском језику, ћириличним  писмом (Serbian, cyrillic) искључиво електронском поштом до  10. 02. 2024. на  адресу: radovisavez@gmail.com;                фајл именовати исто као назив  рaда !
Дужина рада Радови на дату тему треба да  буду дужине  до 5 страна А/4,  укључујући резиме, табеле, слике  и коришћену литературу.


  Шта треба да се види кроз радове  
У  развијању теме, у раду треба да се види интегрисани приступ учењу на принципима  развијања реалног програма у опису: „• ситуације у којима се деца договарају, раде заједно, помажу једни другима, слушају једни друге и надограђују идеје и предлоге • ситуације учешћа васпитача који заједно истражује са децом, уважава и надограђује  истраживање потекло од деце, усклађује се предлозима деце у игри • ситуације заједничког учења деце и одраслих које су проистекле из искуства које они деле, или заједничких потреба, иницијатива, или догађаја и збивања у групи и заједници у којима заједнички учествују • ситуације у којима деца уче кроз јединство доживљаја, мисли и акције – подстакнути  доживљајем и непосредним искуством деца испробавају, проверавају своје  претпоставке,  експериментишу и на тај начин продубљују своје разумевање и  начине  како их размењују са другима • ситуације у којима се подржава културна и лична различитост деце и њихових  породица и уважава интегритет сваког детета као и социјална и културна особеност  заједнице из које дете долази • ситуације у којима је омогућено деци да изразе своје умење, да изразе иницијативу  и преузму одговорност • ситуације у којима деца користе различите начине симболичког изражавања
подстакнути истраживањем и богатим избором различитих материјала • ситуације истраживања покренутог на основу иницијативе из породице детета,  уважавање предлога потеклих из породица деце, учешће различитих учесника из  локалног окружења који доприносе у истраживању којим се деца баве“
______
Крњаја, Ж., Павловић Бренеселовић Д., Водич за развијање теме/пројекта са децом, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд 2022.стр 55-56
Представ-љање Аутори формулишу до три (3) кључна питања за вођење дискусије од 30 мин и шаљу уз рад.  Презентатри представљају свој рад  кроз образложења, на начин који сами одаберу  до 20 мин.
Процењивање радова

Рукописе  прегледају, одабирају  и  рецензирају чланови Програмског одбора  и само они радови  који испуњавају циљеве, и у  складу су са темом  конференције  биће прихваћени, презентовани  и објављени. Ауторима   радова које Програмски одбор  не прихвати  биће достављен одговор у писаној форми  до   25.02.2024.
Радови који су непотпуни и који не стигну у предвиђеном року неће се штампати у Зборнику!
Надокнада Надокнада  за  преглед и одабир  радова износи  2 500,00 дин по раду  коју треба уплатити  на  рачун Савеза    по добијању рачуна.
Обавеште-ње
Списак прихваћених радова биће постављен на сајт Савеза до   20.02.2024.
            ТЕХНИЧКИ  ПАРАМЕТРИ  ПРИ ПИСАЊУ РЕЗИМЕА/РАДА 
*објашњење *пример  
На врху  странице лево
( назив  предшколске установе:
место, мејл адреса, телефон ;
словима Times New Roman; Велич слова 14)

Предшколска установа „Осмех“, Смедерево
radovisavez@gmail.com;  
 062/888 38 00
Име и презиме аутора, звање, занимање, мејл адреса, телефон
Лева страна (Малим словима Times New Roman; Величина слова 14)
Јана Перић, васпитач
vaspitac2000@gmail.com;  066/555 33 22
Назив рада
• На средини (Великим словима; Times New Roman; Величина слова 16, болдирано)

ЛУТКА У ДЕЧЈЕМ СВЕТУ
 
Поднаслови се пишу малим словима болдирано ТНР 12 пт на почетку.       Дете и лутка
Величина слова у тексту износи 12 пт.Проред износи 1.15.Све маргине су 2.5 цм.
Цитати који се преузимају  морају садржати презиме аутора и годину издања одакле су преузети цитирани садржаји.

(Граорац,  2017:  55-67)
•  Напомене и легенда уносимо испод табеле и они се пишу курзивом.
Текст и бројеве у табели пишемо у Times New Roman фонту, величина фонта 10.
Слике се означавају испод приказа бројевима почев од 1. са кратким описом.
 • Графикони и прикази се означавају испод приказа бројевима почев од 1. са кратким описом.
• Слика до 5, графикона и таблица не у превеликом броју.
• Слике и графикони треба  да  имају нумерацију и легенде.
• Све странице морају бити нумерисане на дну у средини.
Почетак пасуса се увлачи за 1.25 цм и за нови пасус се не прескачу редови. Опште напомене:  Текстови резимеа/радова неће бити подвргнути језичком лекторисању. Аутори сносе личну одговорност за садржај пријављених излагања и достављених радова.
 
Литература се пише по АПА стандарду и налази се на крају рада и у њој се наводе детаљи свих цитираних докумената или парафразираних извора.

Граорац,  И. (2017). Предшколска педагогија. Београд : Завод за уџбенике.
(Презиме, Иницијал имена. (Година). Наслов. Место: Издавач.)  
Литература-Интернет Граорац,  И. (2017). Предшколска педагогија. 25.априла 2018., са www.savez-vaspitaca.org.rs (Презиме, Иницијал имена. (Година). Наслов. Преузето датум. са Интернет адресе)  


        08.12.2023.                                                                     Програмски  одбор
                                                Савеза   удружења  васпитача Србије