ИЗВЕШТАЈ СУПЕРВИЗОРА- СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА

By | 14. June 2022.

На стручној конференцији „НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЕЦОМ КРОЗ ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“, на Тари у периоду од3.6.-5.6.2022.године, излагања васпитача сврстана су у три сесије:

I Сесија – ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ- подршка игри кроз богаћење искустава и равноправно учешће деце и одраслих 

II Сесија- ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА – подршка истраживању деце кроз креирање подстицајне средине

III Сесија- АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ – МОГУЋНОСТ ИЗБОРА – подршка компетенцијама које дете стиче и развија.

У приказаним  радовима могла се уочити подршка васпитача у :

-отвореној игри: где је фокус на припреми средине за учење, и праћењу игре од стране васпитача, коришћење различитих средстава и материјала (структуираног, полуструктуираног, неструктуираног), доступност материјала, истраживање кроз игру;

-проширеној игри : видљива могућност за укљученост других група и васпитача, стручњака из одређених области, експерата, других одраслих и родитеља. Васпитач помаже при решавању проблема  и изазова у игри;

-у вођеној игри васпитач усмерава игру деце не нарушавајући игровни образац, њихову добровољност, креативност и динамичност, у просторним целинама које позивају на сарадњу и дијалог.

Кроз приказане радове промене у простору су видљиве,  и простор се сагледава кроз полазишта и циљеве програма, приближава се принципима дефинисаним новом концепцијом. Могло се уочити у појединим приказаним радовима из вртића, развијање креативних и иновативних решења, истраживање начина за продубљивање игре, подржавање сарадње и заједнички рад, осећање припадања и сигурности код деце. Као и укључивање породице, појединаца и организација из локалне заједнице.

Кроз различите примере приказаних животно-практичних ситуација, могли смо уочити заједничко учешће деце, задовољство, оснаженост, развијање позитивне слике о себи, децу као активне учеснике, децу која врше одабир игре, користе симболе, брину о хигијени, биљкама, исхрани.

Деца су охрабрена, компетентна и уважена, слободно размењују мишљење и запажања, идеје, предлоге, постављају питања, и уважавају потребе других кроз развијање реалног програма и коришћење разноврсних извора сазнања.

На овим сусретањима васпитача поред планираних прилика за рефлексију, промишљање, размену и дијалог, васпитачи, стручни сарадници и директори су имали прилику за оснаживање кроз радионице: „Важност принципа развијања реалног програма“ и „Моја пракса у односу на принципе реалног програма“.

Све похвале за модераторе сесија и Органзациони одбор.

Захваљујем се на прилици за учење и срдачно Вас поздрављам.

                                                                                    Супервизор, директор ПУ Чукарица

                                                                                                 Биљана Гајић