ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН AКTИВНOСTИ Сусретање васпитача НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЕЦОМ КРОЗ ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ , TARA 03./05.06.2022.

By | 30. May 2022.

Организациони одбор:  
                                                

Слободанка Радосављевић   председник Управног одбора Савеза  удружења  васпитача Србије

Слађана  Драшковић            председник Скупштине  Савезаудружења  васпитача Србије

Ана  Штерјоска                    секретар Савезаудружења  васпитача Србије

Maрина Гвозденовић            потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије
Далиборка Месар                  потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

План  стручног скупа

ПЕТАК,   03. 06. 2022. до 15:30  – 18:15  Регистрација учесника, Пленарни део, радионице
  16:00 -16:10   *Слободанка  Радосављевић, председник  Управног одбора Сaвеза удружења васпитача Србије *Љиљана Маролт, руководилац  Групе за предшколско васпитање и образовање, министарства просвете, науке и технолошког развоја –поздравна реч

16:10-16:30
Биљана  Којовић, кординатор компоненте 2 пројекта инклузивно ПВО:
ПOДРШКA УНAПРEЂИВAЊУ КВAЛИTETA ПРAКСE КРOЗ ПРOJEКAT ИНКЛУЗИВНO ПРEДШКOЛСКO ВAСПИTAЊE И OБРAЗOВAЊE  уводничар, супервизор   

16:30-16:35
Биљана  Гајић, директор предшколске установе „Чукарица“ Београд
Предствљање улоге супеирвизора (Прoцeњивaње  праћењем  презентација приказа   дoбрe прaксe –како протиче ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ   кроз; учeњe из искуствa других, рaзмeну искустaвa, oтвoрeнoст у дискусији, пoдршку и пoмoћ у рeшaвaњу  прoблeмa, рaзвиjaњe  нових oднoсa и повратна информације о врeднoсти  размене стручних знања и подршци  професионалном развоју), излагач

16:35-16:40      
Марија Шћепановић, васпитач, председник  Програмског одбора, модератор, излагач
Евалуација  програмског одбора –модератора сесија (осврт на утиске са            предходна два  скупа)
16:40-16:45 Представљање програмских активности,  Далиборка  Месар,   потпредседник Савеза удружења васпитача Србије, излагач
16:45-18:00 Паралелене  радионице: „Принципи развијања реалног програма“ водитељи модератори
18:00- 18: 15 Закључци – модератори, водитељи

СУБОТА  04.06.2022.     НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЕЦОМ КРОЗ   ЈЕДАН  ДАН  У  ВРТИЋУ
                
 паралелне  сесије тимова предшколских  установа

сесија:  ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ
– подршка игри кроз богаћење искустава и равноправно учешће деце и одраслих
Модератор: Марија  Шћепановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:40-10:00 ИГРОМ ДО СЛОВА Тим-Предшколска установа ,,Радост” Врњачка Бања
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10:30

ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ „ЗВОНЧИЋ “
Тим-Предшколска установа “Радосно детињство”,
Нови Сад
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ИГРЕ ПУТОВАЊА У ВРТИЋУ МЛАЂЕ И СТАРИЈЕ УЗРАСНЕ ГРУПЕ Тим-Предшколска установа „Вера Гуцуња“, Сомбор
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-13:00 Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор
2.сесија:  ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА
– подршка истраживању деце кроз креирање подстицајне средине
Модератор: Тијана  Боговац

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:40-10:00 СУСРЕТАЊА ДЕЦЕ ТОКОМ ЈЕДНОГ ДАНА У ВРТИЋУ  – ПРОЈЕКАТ КРПЕЊАЧА Тим-Предшколска установа „Вера Гуцуња“, Сомбор
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10:30
ЈЕДАН ДРУГАЧИЈИ ДАН У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа „Радост“,Нови Бановци
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10-11:30
ДЕЦА, ВАСПИТАЧИ И РОДИТЕЉИ У ЗАЈЕДНИЧКОМ ИСТРАЖИВАЊУ Тим-Предшколска установа „Др Сима Милошевић“, Београд – Земун
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  

11:40-13:00
Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор
3.сесија:  АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ-МОГУЋНОСТ ИЗБОРА
– подршка компетенцијама које дете стиче и развија
Модератор:Марија Старчевић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ИГРУ, УЧЕЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ Тим-Предшколска установа ”Чукарица”, Београд
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10;30
АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ ПОДСТАКНУТО ИНИЦИЈАТИВОМ РОДИТЕЉА Тим-Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“, Краљевo
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10-11:30

ГРАДИМО ОДНОСЕ
Тим-Предшколска установа „Радосно  детињство“
 Нови Сад
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  

11:40-13:00
Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор
4.сесија:  ОТКРИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ –ПОДРЖАВАЊЕ ИДЕЈА ДЕЦЕ
–подстицање и подршка дечје иницијативе и избора
Модератор:Гордана  Лазаревић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:40-10:00
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА „РАСТИМЕТАР“ Тим-Предшколска установа  “Чика Јова Змај”, Пирот
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10;30
ДАН ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ Тим-Предшколска установа “Наша младост“ Лапово
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10-11:30

ОД КУЋЕ ДО ВРТИЋА
Тим-Предшколска установа ,,Полетарац“, Баточина
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  

11:40-13:00
Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор
5.сесија:  ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП  ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ
– развијање пројеката и тема  смислених деци
Модератор: Нела Дујић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:40-10:00

ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА ПЕСАК  ВРЕМЕНА ТОКОМ ЈЕДНОГ ДАНА У ВРТИЋУ
Тим-Предшколска установа „Рада Миљковић“ Деспотовац
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10;30
ПРИКАЗ ДАНА У ПРОЈЕКТУ „ПУЖ“ Тим-Предшколска установа „Бамби“, Параћин
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10-11:30

СЛАТКИ ДАН У ВРТИЋУ
Тим-Предшколска установа „Ужице“ Ужице
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  

11:40-13:00
Радионица: „Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма“. Водитељ-модератор
13:00-13:10 Закључци сесије  модератор

РУЧАК   од 13:00-15:00 сати

НЕДЕЉА 05. 06. 2022.             
 Паралелене  радионице – евалуација
  09:30-10:30 Реч учесника-утисци са сесије Реч модератора-утисци са сесије Подела Уверења учесницима скупа – медијаториПодела  потврда ауторима/презентаторимаПодела похвалница тимовима предшколских установа
  .          ПЛЕНАРНО          Завршни део   

10:30-10:40 Извештај супервизора
10:40-10:50 Обједињени извештај организације сусрета – координатори – евалуација
10:50-11:00 Обједињена завршна реч модератора
11:00-11:10 Затварање  скупа, Слободанака Радосављевић, председник Управног одбора, Савез удружења васпитача Србије

У ЗДРАВЉУ И РАДОСТИ
ДО СЛЕДЕЋЕГ СУСРЕТАЊА ВАСПИТАЧА !

ВАШ
САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ